1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Hur bygger man en optimal digital närvaro?

I höstas så ställde Elias Betinakis en fråga om vad en optimal webbnärvaro kan tänkas innehålla. Ett antal utvalda tänkare gav sin syn på detta. Alla de svar som gavs på frågan var tänkvärda och fulla av smarthet. Svarade gjorde bl a Martin, Johan, Björn E och Björn A.

Om jag hade blivit ombedd att svara hade jag, precis som flera andra kanske sagt nåt i stil med att den optimala digitala närvaron stödjer och bidrar till företagets eller organisationens affärsmål samtidigt som den uppfyller användarnas behovs- och kravbild. Den optimala digitala närvaron är m a o någonting som är olika för olika företag.

Så kanske är frågan om hur man kommer fram till den optimala närvaron betydligt intressantare än vad den är?

För att komma fram till vad den optimala digitala närvaron är så använder vi på Daytona en grundläggande modell för hur vi jobbar med webbstrategi – oberoende av vilket företag eller organisation det är vi pratar med. Denna modell anpassar vi och modifierar vi inför varje projekt. Det beror lite grann på karaktär och art, omfattning och ambitionsnivå.

Det övergripande ramverket för ett strategiarbete handlar om att förstå nuläget och definiera ett önskat framtida tillstånd; det man brukar kalla Gap-analys.

Vår arbetsmodell bygger på research inom fem områden och slutresultatet är en syntes av dessa.

1. Nulägesanalys, där vi kartlägger nuet. Var befinner sig företaget? Varför är detta ett icke gynnsamt tillstånd, eller är det det? Vad karakteriserar nuläget och hur har vi hamnat här?

2. Vi tittar på användarna och konsumenterna. Målet är att förstå de grundläggande behoven, målen och drivkrafterna utifrån en kartläggning om vilka våra viktigaste användare är och hur deras besluts- och köpprocesser ser ut. Här ingår också en kvantitativ del, där vi tar in trafikdata och andra statistiska data.

3. Företagets affärsmål är tätt sammanlänkat med de målsättningar vi sätter upp för webbnärvaron. Den digitala strategin ska naturligtvis ha sin grund i de övergripande affärstrategierna men målen för webbnärvaron måste specificeras i detalj och specifika KPI:er för målsättningarna arbetas fram. Centrala frågor är vad vill vi uppnå och vilka delar av användarnas köpprocesser som webben och andra digitala arenor kan stödja och driva vidare.

4. Om Porters Five-forces-modell manifesterar sinnebilden av old-school-konkurrens är begreppet ekosystem dess antites. I en digital värld måste man interagera och förstå både sina konkurrenter men också de som kan bidra till ens egna användares kontext och upplevelse. Tjänster och upplevelser är sammanlänkade och en funktion kan bli bättre om den drar nytta av en tredje och fjärde. Som aktör har du mycket att vinna av att förstå hur ditt ekosystem ser ut.

5. Varumärkets själ, kultur och utvecklingsmöjligheter är såklart relevant. Vi vill veta vilka associationer och värderingar som finns hos användarna. Associationer och värderingar bör helst inte gå stick i stäv med en ny digital strategi eller den tänkta webbnärvaron.

Slutligen är det ”bara” att hitta en syntes av dessa delar, förankra och implementera. Vill du veta mer om metoderna så kollar du på sidan om vår strategiprocess där vi beskriver lite mer om hur vi ”gör” rent praktiskt.