1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Undersökning: Marknadsföring i bloggar trovärdig

I magisteruppsatsen Marknadsföring via personliga bloggar - trovärdigt och styrbart? slår författarna Sandra Branthammer, Sara Borg och Kristofer Olsson på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet fast att ja, bloggmarknadsföring är både träffsäker och trovärdig kommunikation och möjlig att styra.

”Vår analys visar att bloggen ses som trovärdig då det är ett uttryck för word of mouth. […] Det är således möjligt för bloggen att vara trovärdig och även kunna påverkas av företag i marknadsföringsföringssyfte. Nyckelfaktorn är ömsesidig öppenhet.”

Utdrag ur uppsatsens slutsats

Författarna tar avstamp i en kvalitativ undersökning och kompletterar med kommunikationsteori samt en hel del om WOMMAs etiska kod som jag skrivit om tidigare.

Gemensamt för intervjuobjekten var insikten om att ärlighet och öppenhet är det enda som fungerar (dvs helt i enlighet med WOMMA). Både den som vill få bloggaren att skriva om en produkt och den bloggare som sedan skriver om produkten måste vara öppna med att det är marknadsföring man håller på med, och vem som ligger bakom. Allt annat kommer att misslyckas.